Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody.

Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, takich jak naturalne zbiorniki wodne, śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna i torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Ich powierzchnia jest zazwyczaj niewielka i są to grunty najczęściej dotychczas uznawane za nieużytki. Zachowanie takich powierzchni w ich naturalnym stanie pozwala zarówno na utrzymanie różnorodności biologicznej krajobrazu jak i równowagi ekologicznej zniekształconych działalnością gospodarczą człowieka ekosystemów.

Na terenie będącym w zarządzie Nadleśnictwa Olsztynek występuje jeden użytek ekologiczny. Jest to śródleśne bagienko „Napromek" będące pozostałością po zarastającym zbiorniku wodnym z ciekawymi fragmentami pła i mszarów. Powierzchnia tego użytku to 0,98 ha.

Ponadto na terenie będącym w zasięgu Nadleśnictwa Olsztynek znajdują się jeszcze dwa użytki ekologiczne:

„Szczepankowo" – podmokły nieużytek rolny o charakterze torfowiska niskiego, porośnięty roślinnością szuwarową i krzewami wierzby. Miejsce rozrodu płazów, miejsce lęgowe ptaków. Powierzchnia 1,86 ha.

„Wałdyki" – podmokły nieużytek o charakterze torfowiska niskiego. Zaznacza się sukcesja wierzb krzaczastych i brzozy. Miejsce rozrodu płazów, siedlisko owadów wodnych. Powierzchnia 6,96 ha.