Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Prace leśne w rezerwatach podporządkowane są wymogom zadań ochronnych rezerwatów. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. W Nadleśnictwie Olsztynek zlokalizowane są 4 rezerwaty przyrody.

Rezerwat Dylewo

Powierzchnia 9.62 ha, Położenie: Leśnictwo Dylewo, Rok utworzenia:1970 Cel: zachowanie i ochrona ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny pomorskiej położonej na obszarze Gór Dylewskich.

Rezerwat położony na południowym skłonie moreny czołowej. .Jest niewielkim fragmentem większego kompleksu leśnego o powierzchni obejmującej około 2000 ha. Rezerwat jak na tak niewielką powierzchnię charakteryzuje się znaczną różnicą wzniesień wynoszącą 18 m. Teren usiany jest licznymi głazami narzutowymi, a w części środkowej znajdują się dwa małe bagienka. W rezerwacie na glebie brunatnej właściwej o podłożu gliniastym rośnie -żyzną buczyna niżową typu pomorskiego jest to las bukowy w wieku 145 lat z nieznaczną domieszką dębu, modrzewia, świerka, klonu i olszy.Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie roślin objętych ochroną ścisłą: lilia złotogłów, oraz ochroną częściową wawrzynek wilczełyko

Rezerwat Jezioro Francuskie

Powierzchnia 15.03 ha, Położenie : Leśnictwo Góra Dylewska, Rok utworzenia: 1963, Cel: zachowanie i ochrona ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska reliktowej wierzby borówkolistnej oraz fragmentu buczyny pomorskiej o charakterystycznym dla Pojezierza Mazurskiego składzie florystycznym.

Pierwsze wzmianki o ochronie tego miejsca pochodzą z 1916 r. W rezerwacie wyróżniono trzy typy gleb: gleby brunatne wyługowane, gleby brunatne bielicowane oraz gleby torfowe torfowiska niskiego i przejściowego przyjeziorowego. Szata roślinna rezerwatu pomimo jego niedużej powierzchni jest bardzo zróżnicowana na skutek dużej zmienności ekologicznej obiektu. Sklasyfikowano tutaj cztery zespoły fitosocjologiczne: żyzną buczynę niżową typu pomorskiego -, grąd subkontynentalny, brzezina bagienna -pło mszarne-, Na obszarze rezerwatu znajduje się małe śródleśne jeziorko o głębokości maksymalnej 9 m. Nazwa Jezioro Francuskie według ludowych przekazów pochodzi od dawnych wydarzeń. Ponoć w czasie kampanii napoleońskiej utopiono w nim kilku żołnierzy francuskich w zemście za dokonany gwałt. Nad brzegami zbiornika znajdowały się stanowiska reliktowej wierzby borówkolistnej - Salix myrtylloides. Jednak obecnie pomimo poszukiwań gatunek ten nie został odnaleziony Prawie połowę rezerwatu zajmuje żyzna buczyna pomorska z drzewostanami bukowymi w wieku 130, 145, 170 lat.

Rezerwat Bagno Nadrowskie

Powierzchnia105,01 ha, rok utworzenia: 1991 cel: zachowanie i ochrona ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk herpetofauny oraz licznych gatunków ptaków.

Obecnie celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie populacji żółwia błotnego oraz siedlisk stanowiących ostoje herpetofauny i ptaków wodno-błotnych.Na terenie rezerwatu znajduje się wiele naturalnych zagłębień terenu wypełnionych wodą. Są one miejscem występowania gadów związanych z tego typu siedliskami, w tym i żółwia błotnego

 

Rezerwat Rzeka Drwęca

Powierzchnia całego rezerwatu wynosi 1344,87 ha rok utworzenia 1961

Za rezerwat przyrody pod nazwą „Rzeka Drwęca" uznano następujące rzeki, jeziora i grunty na terenie województw olsztyńskiego i bydgoskiego (obecnie warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego): rzekę Drwęcę oraz następujące jej dopływy:Grabiczka z jej dopływem Dylewką,Pobórska Struga, Gizela, Iławka, Elszka, Wel, Rypienica, Ruziec, jeziora przepływowe położone w powiecie ostródzkim: Ostrowin, Drwęckie oraz teren 5 m wzdłuż brzegów rzek i jezior wchodzących w skład rezerwatu.

W zasięgu Nadleśnictwa Olsztynek rezerwat zajmuje powierzchnię 94,99 ha.Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności w celu ochrony środowiska pstrąga, troci i certy.