Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o czterech negocjacjach cenowych

Protokół z przebiegu negocjacji został umieszczony poniżej w załączniku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Olsztynek ogłasza cztery negocjacje cenowe na dzierżawę gruntów położonych w Mieście Olsztynek w obrębie 2

Negocjacja cenowa nr 1 – Dzierżawa działek nr 91/37 i nr 91/33

Działka ewidencyjna nr 91/37 [Bp] o pow. 4,4953 ha oraz działka nr 91/33 [B] o pow. 0,1350 ha w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [MPZP] miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położone są na terenie oznaczonym symbolami: 4РSВ stanowiącym tereny przemysłu, składów i baz oraz 5ZI stanowiącym tereny zieleni urządzanej izolacyjnej.

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu obejmującego działki nr 91/37 i nr 91/33 wynosi 9 260,00 zł (netto) + VAT.

Negocjacja cenowa nr 2 – Dzierżawa działki nr 24/1

Działka ewidencyjna nr 24/1 [Bp] o pow. 0,2000 ha w zmianie MPZP miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 2РSВ - tereny przemysłu, składów i baz oraz 3ZI - tereny zieleni urządzanej izolacyjnej i 1KDZ - tereny dróg zbiorczych.

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 1 000,00 zł (netto) + VAT.

Negocjacja cenowa nr 3 – Dzierżawa działki nr 24/2

Działka ewidencyjna nr 24/2 [Bi] o pow. 0,5000 ha zabudowana dwoma budynkami o pow. 46,62 i 66,98 m2 w zmianie MPZP miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położona jest na terenie oznaczonym symbolami 1KS - tereny stacji paliw.

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 2 500,00 zł (netto) + VAT.

Negocjacja cenowa nr 4 – Dzierżawa działki nr 3383/92

Działka ewidencyjna nr 3383/92 [Bp] o pow. 0,0815 ha w MPZP Miasta Olsztynka z dnia 29.06.2006 r. oznaczona jest, jako U-3 (tereny zabudowy usługowej) oraz KDL-4 - (tereny dróg publicznych).

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 530,00 zł (netto) + VAT.

Informacje wspólne do Negocjacji cenowej nr 1, 2, 3 i 4

  • przeznaczenie wydzierżawionej nieruchomości - do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek
  • dzierżawę zawiera się na okres do 10 lat,
  • szczegółowe warunki dzierżawy (tj. projekt umowy), mapa z lokalizacją działek oraz formularz zgłoszenia do każdej z ww. negocjacji cenowych są przedstawione w załącznikach nr 1-12 do pobrania ze strony internetowej BIP Nadleśnictwa Olsztynek w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_olsztynek oraz w siedzibie Nadleśnictwa.

 

 

Terminy przeprowadzonych dwóch przetargów ofertowych: 15.01.2021 r. i 10.03.2021 r.

Miejsce i termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej: zgłoszenie należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NEGOCJACJA CENOWA NR 1 – DZIERŻAWA DZ. NR 91/37 i 91/33” i/lub „NEGOCJACJA CENOWA NR 2 – DZIERŻAWA DZ. 24/1” i/lub „NEGOCJACJA CENOWA NR 3 – DZIERŻAWA DZ. 24/2” i/lub „NEGOCJACJA CENOWA NR 4 – DZIERŻAWA DZ. 3383/92” w sekretariacie Nadleśnictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 12.04.2021 r. do godz. 1000.

Negocjacje cenowe rozpoczną się dnia 12.04.2021 r. o godz. 1030 w sali narad – pokój nr 8 w siedzibie Nadleśnictwa. Otwarcie zgłoszeń jest jawne. Ustna część negocjacji cenowej osobno z każdą z zakwalifikowanych do udziału w tej części osób odbędzie się po otwarciu zgłoszeń i ogłoszeniu zakwalifikowanych osób.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez wybrania dzierżawcy, ich odwołanie lub unieważnienie bez podania przyczyny.

Informacje w sprawie negocjacji cenowej można uzyskać u Pana Bogdana Brewki, tel. (89) 5192003, w dni robocze w godz. 800-1200

 

Olsztynek, 17.03.2021 r.