Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR NA CZAS ZASTĘPSTWA SPECJALISTY DS. UŻYTKOWANIA LASU I MARKETINGU

NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK OGŁASZA NABÓR NA CZAS ZASTĘPSTWA SPECJALISTY DS. UŻYTKOWANIA LASU I MARKETINGU

 1. Tryb prowadzenia naboru:
 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu 16/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie oraz w biurze RDLP
  w Olsztynie.
 2. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP,
  jak również osoby z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu
  2 kwietnia 2020 r.: w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 r. (rekrutacja wewnętrzna).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe leśne.
 2. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.
 3. Umiejętność obsługi Systemu informatycznego Lasów Państwowych oraz oprogramowania MS Office.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy
  w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.
 2. Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem lasu w zakresie pozyskania drewna.
 2. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem lasu.
 3. Prowadzenie działalności marketingowej i sprzedaży drewna.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo), w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem określonym

w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego z dnia 29 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami,

 1. Przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie
  o zdolności do pracy - skierowanie wystawia Nadleśnictwo.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku), opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej – świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń.
 5. Klauzula informacyjna będąca zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 2).

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty wraz z podaniem adresu do korespondencji (na kopercie) oraz numerem kontaktowym należy składać do 25.06.2021 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. użytkowania lasu i marketingu”. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Dokumenty, które wpłyną po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane i bez otwierania będą odsyłane na adres korespondencyjny kandydata.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Rekrutacja odbędzie się w jednym etapie: rozmowa kwalifikacyjna z Nadleśniczym (osób wyłonionych na podstawie złożonych ofert).
 2. Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Nadleśnictwo Olsztynek nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.
 4. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania służbowego.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia rekrutacji na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.