Lista aktualności Lista aktualności

"Powrót do domu"

        W piątek – 1 października, po raz kolejny w tym roku, w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Napromku odbyło się przywracanie do środowiska naturalnego zwierząt, które pomyślnie przeszły proces rehabilitacji. Tym razem wypuszczono: 2 sarny, 2 pustułki, sierpówkę, jeża, 2 tchórze i 4 wiewiórki. Zwierzęta trafiające do Napromka, zwykle przywożone są przez ludzi, którym szczególnie leży na sercu ratowanie chorych czy też potrzebujących pomocy zwierząt. Osoby te, pokonując często dalekie odległości by dotrzeć do naszej placówki, "oddają" chore zwierzęta w dobre ręce. Często również jest tak, że ludzie interesują się dalszymi losami uratowanych przez siebie zwierząt, kontaktują się z ośrodkiem i  pytają co słychać u zwierzaków.

Podczas dwudziestoletniej działalności naszego ośrodka przyjęliśmy pod swoją opiekę ponad 750 zwierząt. Zwierzęta trafiają do nas z różnych powodów, m.in. wypadki drogowe, strata domu w wyniku urbanizacji. Często zdarza się również, że są to osobniki młode, które wypadły z gniazda i nie są w stanie do niego wrócić. W naszym ośrodku, dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy pracowników Służby Leśnej, a także weterynarza, wszystkie trafiające do nas zwierzęta otrzymują fachową opiekę, dzięki czemu możemy z wielką radością przywracać je do ich naturalnego środowiska, którym jest las.


ASF - monitoring obszarów leśnych

        W ramach monitoringu terenów leśnych pod kątem zapobiegania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na gruntach pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Olsztynek, w dniach 22-24.11.2021 roku, przeprowadzono poszukiwania padłych dzików. Poszukiwania przeprowadzono na obszarze czterech leśnictw i objęto nimi grunty położone na terenie powiatu iławskiego oraz częściowo ostródzkiego. Podczas poszukiwań nie stwierdzono przypadków padłych dzików na obszarze powiatu ostródzkiego. Natomiast w leśnictwie położonym na terenie powiatu iławskiego odnaleziono kilka padłych dzików, o czym poinformowano Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie. Z odnalezionych, padłych dzików zostały pobrane próbki do badań a szczątki zutylizowane.


Otwarcie zabytkowego parku w Durągu

10 października w ramach II Gminnego Festiwalu Dyni miało miejsce ponowne otwarcie zrewitalizowanego zabytkowego Parku w Durągu, znajdującego się na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Olsztynek.Podczas wydarzenia uroczyście przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy jednostce OSP w Durągu. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć Musztrę Paradną Pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego. Wydarzeniu towarzyszył konkurs Kół Gospodyń Wiejskich na najlepszą potrawę z dynią. Festiwal zakończono Mazurską Biesiadą.

#sadziMY

         Wszyscy doskonale wiemy, że lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat oraz na samopoczucie nas wszystkich. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dlatego też, by zapewnić  możliwość posadzenia drzewka wszystkim zainteresowanym, chcącym przyłączyć się do tegorocznej ogólnopolskiej akcji #sadziMY, Nadleśnictwo Olsztynek przygotowało ponad tysiąc sadzonek. Każdy, zainteresowany otrzymał wybrane sadzonki sosny, świerka, modrzewia, buka lub olszy by móc je własnoręcznie posadzić a później samodzielnie pielęgnować i podziwiać jak rośnie.


Rusza akcja społeczna #sadziMy

            W dniach 30 września oraz 1 października 2021 roku zostanie przeprowadzona przez Lasy Państwowe  w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akcja pod nazwą #sadziMy. Inicjatorem tego przedsięwzięcia, podobnie jak w latach poprzednich, jest Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda wraz z małżonką.

W ramach tej inicjatywy, Nadleśnictwo Olsztynek, bezpłatnie udostępni osobom zainteresowanym  sadzonki, które będą możliwe do odbioru w dniach 30.09.2021 - 01.10.2021 roku, w godzinach 9:00 do 15:00 w siedzibie nadleśnictwa, przy ul Mrongowiusza 35.


Ruszyła kampania Lasów Państwowych – „DLA LASU, DLA LUDZI”

Ruszyła kampania Lasów Państwowych – „DLA LASU, DLA LUDZI”

16 września odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię „DLA LASU, DLA LUDZI”, zorganizowana na terenie Nadleśnictwa Jabłonna, w której udział wzięli również przedstawiciele nadleśnictwa Olsztynek.

Podczas spotkania zaproszeni goście wysłuchali kilku przemów oraz prezentacji, w tym Pana Józefa Kubicy - p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz ambasadorów akcji:

Mai Włoszczowskiej - wielokrotnej mistrzyni Europy i Polski w kolarstwie górskim,

Sebastiana Karpiela-Bułecki - muzyka i architekta,

dr. Andrzeja Kruszewicza - przyrodnika.

Działania Lasów Państwowych mają na celu pogodzenie trzech funkcji: przyrodniczej - polegającej przede wszystkim na zachowaniu różnorodności biologicznej lasów, redukcji CO2, ochronie zasobów wody, przeciwdziałaniu powodziom, zabezpieczeniu gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, gospodarczej - drewno jest z lasu, to surowiec idealny, który łączy w sobie piękno i praktyczność oraz społecznej - Lasy Państwowe są ogólnodostępne i dzięki temu wszyscy mamy możliwość obcowania z naturą i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody, tak by każdy człowiek znalazł w lesie to, czego potrzebuje, a las jako całość zachował swoje bogactwo przyrodnicze.

Celem tej ogólnopolskiej kampanii społecznej jest odpowiedź, między innymi, na pytania: Jak Lasy Państwowe starają się godzić różne oczekiwania społeczeństwa, potrzeby przemysłu drzewnego oraz rozwoju gospodarczego kraju? Czym jest zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna? W jaki sposób leśnicy dbają o zapewnienie trwałości lasu?

Bieżąca komunikacja kampanii będzie realizowana w mediach społecznościowych Lasów Państwowych oraz na stronie www.dlalasudlaludzi.pl.


„Las w szkatułce” gości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie

 

W dniu 13 września pracownicy Nadleśnictwa Olsztynek wraz z mobilnym stoiskiem edukacyjnym „Las w szkatułce” gościli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Waplewie. Tematem spotkania dzieci i młodzieży z leśnikami była: „woda w naszym środowisku”. Przy okazji omawiania głównego tematu, pojawił się szereg pytań dotyczących ochrony przyrody, zwierząt oraz pracy leśników. Szczególną uwagą wśród dzieci cieszyły się materiały ze „szkatułki” między innymi pluszowe zwierzęta. Młodzież również znalazła "w szkatułce" coś interesującego  dla siebie. W spotkaniu uczestniczyło kilidziesięciu uczniów placówki z Waplewa.


Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczególnych walorach przyrodniczych

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce - lipiec 2006 r.

         W zwiazku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 16-18.06.2021 roku, audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests), do kategorii 4.1. (lasy wodochronne) oraz  3.1 (ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące) Nadleśnictwo Olsztynek zweryfikowało wprowadzoną Decyzją Nadleśniczego Nr 24/19 z dnia 11.06.2019 r. listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii HCVF 3.1, 4.1 wraz z mapami znajduje się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF.

 


Nabór na czas zastępstwa podleśniczego w Leśnictwie Napromek

NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK OGŁASZA NABÓR

NA CZAS ZASTĘPSTWA PODLEŚNICZEGO W LEŚNICTWIE NAPROMEK

 

 1. Tryb prowadzenia naboru:
 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu 18/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2021 r.
  w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie oraz w biurze RDLP w Olsztynie.
 2. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP,
  jak również osoby z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu
  2 kwietnia 2020 r.: w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 r. (rekrutacja wewnętrzna).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe leśne.
 2. Spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku
  o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 6).
 3. Zdany egzamin da Służby Leśnej.
 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz gotowość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 5. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.
 6. Umiejętność obsługi Systemu informatycznego Lasów Państwowych oraz oprogramowania MS Office.
 7. Znajomość obsługi rejestratora.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy
  w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.
 2. Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków:
 1. Ochrona granic leśnictwa.
 2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów i obiektów leśnych.
 3. Nadzór nad wykonawstwem prac w leśnictwie.
 4. Przestrzeganie i egzekwowanie od wykonawców realizacji prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i zaleceniami.
 5. Dokonywanie obmiarów i wstępnego odbioru robot.
 6. Wydawanie drewna z lasu.
 7. Kompleksowa obsługa dzikich zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt.
 8. Informowanie leśniczego o przebiegu swojej pracy.
 9. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności leśniczego.
 10. Prowadzenie edukacji leśnej i ekologicznej społeczeństwa.
 11. Wykonywanie czynności związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo), w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zgodnym z zasadami wynagradzania określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.
 2. Przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie
  o zdolności do pracy - skierowanie wystawia Nadleśnictwo.
 3. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku), opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej – świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, pełnej zdolności
  do czynności prawnych i stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku podleśniczego.
 5. Klauzula informacyjna będąca zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 2).

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty wraz z podaniem adresu do korespondencji (na kopercie)
oraz numerem kontaktowym należy składać do 02.07.2021 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek
z dopiskiem „Nabór na stanowisko podleśniczego w leśnictwie Napromek”. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Dokumenty, które wpłyną
po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane i bez otwierania będą odsyłane na adres korespondencyjny kandydata.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Rekrutacja odbędzie się w jednym etapie: rozmowa kwalifikacyjna z Nadleśniczym (osób wyłonionych na podstawie złożonych ofert).
 2. Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Nadleśnictwo Olsztynek nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.
 4. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania służbowego.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert
  oraz unieważnienia rekrutacji na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

 


Sprzątanie plaży miejskiej w Olsztynku

    11 czerwca 2021 roku pracownicy Nadleśnictwa Olsztynek wzięli udział w akcji sprzątania plaży miejskiej w Olsztynku. Pomysłodawcami przedsięwziecia byli członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Olsztyn, którzy wraz z Akademickim Klubem Płetwonurków "Skorpena" z Olsztyna podjęli inicjatywę uprzątnięcia dna jeziora Jemiołowo. Akcję wspierały oraz czynnie brały w niej udział, oprócz Nadleśnictwa Olsztynek, również inne lokalne instytucje, takie jak Urząd Miejski, Zalando Lounge, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Pileckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych z Olsztyna. Akcji sprzyjała słoneczna pogoda. Młodsi uczestnicy wraz z opiekunami zaangażowali się w sprzątanie terenu wokół jeziora, natomiast płetwonurkowie zajęli się uprzątnięciem dna jeziora Jemiołowo.  Po zakończeniu akcji, wszyscy chętni mogli posilić się i upiec kiełbaskę na ognisku.


NABÓR NA CZAS ZASTĘPSTWA SPECJALISTY DS. UŻYTKOWANIA LASU I MARKETINGU

NADLEŚNICTWO OLSZTYNEK OGŁASZA NABÓR NA CZAS ZASTĘPSTWA SPECJALISTY DS. UŻYTKOWANIA LASU I MARKETINGU

 1. Tryb prowadzenia naboru:
 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu 16/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie oraz w biurze RDLP
  w Olsztynie.
 2. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP,
  jak również osoby z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu
  2 kwietnia 2020 r.: w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 r. (rekrutacja wewnętrzna).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe leśne.
 2. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole.
 3. Umiejętność obsługi Systemu informatycznego Lasów Państwowych oraz oprogramowania MS Office.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy
  w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.
 2. Umiejętność efektywnej organizacji pracy.
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie spraw związanych z urządzaniem lasu w zakresie pozyskania drewna.
 2. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem lasu.
 3. Prowadzenie działalności marketingowej i sprzedaży drewna.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo), w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem określonym

w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego z dnia 29 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami,

 1. Przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie
  o zdolności do pracy - skierowanie wystawia Nadleśnictwo.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku), opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej – świadectwa pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń.
 5. Klauzula informacyjna będąca zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 6. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 2).

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty wraz z podaniem adresu do korespondencji (na kopercie) oraz numerem kontaktowym należy składać do 25.06.2021 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. użytkowania lasu i marketingu”. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Dokumenty, które wpłyną po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu) nie będą rozpatrywane i bez otwierania będą odsyłane na adres korespondencyjny kandydata.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Rekrutacja odbędzie się w jednym etapie: rozmowa kwalifikacyjna z Nadleśniczym (osób wyłonionych na podstawie złożonych ofert).
 2. Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Nadleśnictwo Olsztynek nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.
 4. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania służbowego.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia rekrutacji na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 


Rewitalizacja cmentarza wojennego w Swaderkach

W sobotę (15.05.21 r.) leśnicy z Nadleśnictwa Olsztynek wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka wzięli udział w pracach mających na celu rewitalizację cmentarza w Swaderkach. Jest to cmentarz wojenny z I wojny światowej i według art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podlega ochronie konserwatorskiej (nr rejestru A3684/93). Wszystkie prace na cmentarzu odbywają się zgodnie z pozwoleniem wydanym przez warmińsko-mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem prac cały obszar cmentarza pokryty był roślinnością, mogiły nie były widoczne. Planowane prace miały polegać na odtworzeniu mogił, zgodnie z ich pierwotnym przebiegiem- ułożenie kamiennego krawężnika wokół wszystkich mogił (wg szkicu W.Knercera). Nikt nie spodziewał się, że uda nam się odnaleźć oryginalne mogiły, jednak dzięki zaangażowaniu i wspólnej, ciężkiej pracy kilkunastu osób, udało się odkryć kamienne krawędzie wszystkich ośmiu mogił. W trakcie prac na terenie cmentarza posadzono także 15 świerków oraz 2 lipy (zgodnie ze szkicem W.Knercera). Lipy i świerki wyhodowane zostały w Szkółce Leśnej naszego Nadleśnictwa, z nasion poświęconych w 2017 roku przez Papieża Franciszka w Watykanie. Na zakończenie akcji rewitalizacji cmentarza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek serdecznie podziękował wszystkim obecnym uczestnikom za zaangażowanie i wykonaną pracę. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

W kolejnych etapach prac zaplanowano ustawienie na mogiłach drewnianych krzyży, ogrodzenie cmentarza, a także obsadzenie obszaru cmentarza roślinami zimozielonymi m.in. barwinkiem pospolitym i bluszczem pospolitym. 


Ogłoszenie o czterech negocjacjach cenowych

Protokół z przebiegu negocjacji został umieszczony poniżej w załączniku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Olsztynek ogłasza cztery negocjacje cenowe na dzierżawę gruntów położonych w Mieście Olsztynek w obrębie 2

Negocjacja cenowa nr 1 – Dzierżawa działek nr 91/37 i nr 91/33

Działka ewidencyjna nr 91/37 [Bp] o pow. 4,4953 ha oraz działka nr 91/33 [B] o pow. 0,1350 ha w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [MPZP] miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położone są na terenie oznaczonym symbolami: 4РSВ stanowiącym tereny przemysłu, składów i baz oraz 5ZI stanowiącym tereny zieleni urządzanej izolacyjnej.

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu obejmującego działki nr 91/37 i nr 91/33 wynosi 9 260,00 zł (netto) + VAT.

Negocjacja cenowa nr 2 – Dzierżawa działki nr 24/1

Działka ewidencyjna nr 24/1 [Bp] o pow. 0,2000 ha w zmianie MPZP miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 2РSВ - tereny przemysłu, składów i baz oraz 3ZI - tereny zieleni urządzanej izolacyjnej i 1KDZ - tereny dróg zbiorczych.

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 1 000,00 zł (netto) + VAT.

Negocjacja cenowa nr 3 – Dzierżawa działki nr 24/2

Działka ewidencyjna nr 24/2 [Bi] o pow. 0,5000 ha zabudowana dwoma budynkami o pow. 46,62 i 66,98 m2 w zmianie MPZP miasta Olsztynek z dnia 26 listopada 2009 roku położona jest na terenie oznaczonym symbolami 1KS - tereny stacji paliw.

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 2 500,00 zł (netto) + VAT.

Negocjacja cenowa nr 4 – Dzierżawa działki nr 3383/92

Działka ewidencyjna nr 3383/92 [Bp] o pow. 0,0815 ha w MPZP Miasta Olsztynka z dnia 29.06.2006 r. oznaczona jest, jako U-3 (tereny zabudowy usługowej) oraz KDL-4 - (tereny dróg publicznych).

Cena wywoławcza za jeden miesiąc dzierżawy gruntu wynosi 530,00 zł (netto) + VAT.

Informacje wspólne do Negocjacji cenowej nr 1, 2, 3 i 4

 • przeznaczenie wydzierżawionej nieruchomości - do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek
 • dzierżawę zawiera się na okres do 10 lat,
 • szczegółowe warunki dzierżawy (tj. projekt umowy), mapa z lokalizacją działek oraz formularz zgłoszenia do każdej z ww. negocjacji cenowych są przedstawione w załącznikach nr 1-12 do pobrania ze strony internetowej BIP Nadleśnictwa Olsztynek w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_olsztynek oraz w siedzibie Nadleśnictwa.

 

 

Terminy przeprowadzonych dwóch przetargów ofertowych: 15.01.2021 r. i 10.03.2021 r.

Miejsce i termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej: zgłoszenie należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NEGOCJACJA CENOWA NR 1 – DZIERŻAWA DZ. NR 91/37 i 91/33” i/lub „NEGOCJACJA CENOWA NR 2 – DZIERŻAWA DZ. 24/1” i/lub „NEGOCJACJA CENOWA NR 3 – DZIERŻAWA DZ. 24/2” i/lub „NEGOCJACJA CENOWA NR 4 – DZIERŻAWA DZ. 3383/92” w sekretariacie Nadleśnictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do dnia 12.04.2021 r. do godz. 1000.

Negocjacje cenowe rozpoczną się dnia 12.04.2021 r. o godz. 1030 w sali narad – pokój nr 8 w siedzibie Nadleśnictwa. Otwarcie zgłoszeń jest jawne. Ustna część negocjacji cenowej osobno z każdą z zakwalifikowanych do udziału w tej części osób odbędzie się po otwarciu zgłoszeń i ogłoszeniu zakwalifikowanych osób.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez wybrania dzierżawcy, ich odwołanie lub unieważnienie bez podania przyczyny.

Informacje w sprawie negocjacji cenowej można uzyskać u Pana Bogdana Brewki, tel. (89) 5192003, w dni robocze w godz. 800-1200

 

Olsztynek, 17.03.2021 r.

 


Protokół z wyboru najkorzystniejszych ofert

Dotyczy: "Przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę gruntów rolnych i innych nieruchomości"

Protokół do pobrania poniżej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na dzierżawę gruntów rolnych i innych nieruchomości

Nadleśnictwo Olsztynek ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych podzielonych na pakiety od nr 1 do nr 6 oraz innych nieruchomości pakiety nr 7 i 8 położonych na terenie nadleśnictwa w niżej wymienionych lokalizacjach:

Pakiet nr 1

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

olsztyński

Olsztynek

Kunki

0011

cz. 3294

20,2000

Waplewo

294 cz. c

R-IVa

1,1100

Łącznie:

1,1100

Cena wywoławcza:

381,94 zł

 

Pakiet nr 2

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

olsztyński

Olsztynek

Kunki

0011

cz. 3295/4

0,4989

Waplewo

295 f

Ps-V

0,0539

War.-Maz.

olsztyński

Olsztynek

Kunki

0011

cz. 3295/2

1,9400

Waplewo

295 g

Ps-V

0,6600

Łącznie:

0,7139

Cena wywoławcza:

204,70 zł

 

Pakiet nr 3

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

ostródzki

Ostróda

Giętlewo-Janowo

0007

cz. 3130/11

0,1177

Dylewo

130 k

S-Ps V

0,0985

War.-Maz.

ostródzki

Ostróda

Giętlewo-Janowo

0007

cz. 3130/11

0,1177

Dylewo

130 n

Br-Ps V

0,0192

Łącznie:

0,1177

Cena wywoławcza:

50,00 zł

 

 

Pakiet nr 4

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

ostródzki

Dąbrówno

Samin

0018

cz. 3229/3

0,1609

Samin

229A d

R-V

0,0809

Łącznie:

0,0809

Cena wywoławcza:

50,00 zł

 

Pakiet nr 5

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

ostródzki

Grunwald

Glądy

0005

cz. 3020

36,2600

Durąg

20 b

R-V

1,4803

Łącznie:

1,4803

Cena wywoławcza:

424,46 zł

 

Pakiet nr 6

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

ostródzki

Grunwald

Glądy

0005

cz. 3021/2

17,4270

Durąg

21 j

Ps-VI

0,2003

War.-Maz.

ostródzki

Grunwald

Glądy

0005

cz. 3021/2

17,4270

Durąg

21 k

Ps-VI

0,0700

War.-Maz.

ostródzki

Grunwald

Glądy

0005

cz. 3021/2

17,4270

Durąg

21 l

R-IVA

0,1918

Łącznie:

0,4621

Cena wywoławcza:

128,01 zł

 

Pakiet nr 7

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

ostródzki

Ostróda

Giętlewo-Janowo

0007

3130/12

0,0699

Dylewo

130 j

Bp

0,0699

Łącznie:

0,0699

Cena wywoławcza:

50,00 zł

 

 

Pakiet nr 8

 

Woj.

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr obrębu ewiden.

Nr działki

Pow. [ha] całk. działki ewiden.

Leśnictwo

Oddział/
pododdz.

Rodzaj i klasa użytku

Pow. [ha] udostępniona

War.-Maz.

ostródzki

Ostróda

Giętlewo-Janowo

0007

3130/13

0,1310

Dylewo

130 i

Bp

0,1310

Łącznie:

0,1310

Cena wywoławcza:

50,00 zł

 

Lokalizacja gruntów rolnych i innych nieruchomości w poszczególnych pakietach została przedstawiona na mapach stanowiących załącznik do ogłoszenia.

 

 1. Cel wydzierżawienia gruntów rolnych (dotyczy pakietu nr 1-6) – utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz użytkowanie ich zgodnie z powyższą klasyfikacją gruntów.
 2. Cel wydzierżawienia innych nieruchomości (dotyczy pakietu nr 7-8) – jako przydomowe ogródki z możliwością parkowania samochodów, składowania opału i innych podobnych potrzeb gospodarczych mieszkańców z zastrzeżeniem zakazu wykonania trwałej zabudowy.
 3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, wybierając przynajmniej jeden pakiet. Nie ma możliwości podziału pakietów.
 4. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy i adres siedziby firmy,
 2. dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu
 3. numer pakietu, który oferent zamierza wydzierżawić – według danych w powyższej tabeli,
 4. oferowaną wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza za dany pakiet
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy.
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Przed złożeniem oferty, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej gruntu rolnego w terenie oraz zapoznanie się z projektem umowy dzierżawy gruntu rolnego lub umowy dzierżawy nieruchomości.
 3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena ofertowa – 100%
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę - pakiet numer…” w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwa Olsztynek w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 roku do godziny 09:00. Liczy się data oraz godzina wpłynięcia ofert do sekretariatu.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2021 roku o godzinie 09:30 w siedzibie Nadleśnictwa Olsztynek, w sali narad.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
 7. Nadleśnictwo Olsztynek zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.
 8. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.
 9. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 3 ogłoszenia o przetargu,
 3. uczestnik przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu na dany pakiet
 1. Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronie BIP Nadleśnictwa Olsztynek.
 2. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę ww. gruntów rolnych oraz innych nieruchomości, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z nadleśnictwem w ciągu 7 dni, licząc od daty zakończenia procedury przetargowej.
 3. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, organizator przetargu może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanego czynszu i spełnia wymogi formalne.
 4. W przypadku złożenia ofert o tej samej wysokości oferowanego czynszu, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną poinformowani.
 5. Na ewentualne pytania udzieli odpowiedzi pan Bogdan Brewka tel. (89) 519 20 03, w godz. 7:30 – 15:00

 

Olsztynek, 26.03.2021 r.

 


Przetarg – Dostawa agroperlitu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2021 roku

Nadleśnictwo Olsztynek ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę agroperlitu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2021 roku. Szczegóły w załącznikach poniżej.

24 grudnia DNIEM WOLNYM OD PRACY w NADLEŚNICTWIE OLSZTYNEK

24 grudnia 2020 r. (czwartek) - Dniem wolnym od pracy w Nadleśnictwie Olsztynek

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. biuro Nadleśnictwa Olsztynek oraz kancelarie leśnictw będą NIECZYNNE. Zgodnie z Decyzją Nr 35/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztynek, dzień ten jest dodatkowym dniem wolnym za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. 

Przyjdź i wytnij sam choinkę! Sprzedaż choinek 2020 !

Przyjdź i wytnij sam choinkę!
Edycja trzecia 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

W Gospodarstwie Szkółkarskim Mielno prowadzonym przez leśników z Nadleśnictwa Olsztynek już od 17 grudnia będzie można samodzielnie wybrać i wyciąć świąteczne drzewko. Dostępne będą: świerk pospolity, serbski i kłujący 🌲🌲🌲 Za drzewka do 2,5 metra zapłacicie odpowiednio 26 zł brutto za pospolitego i 30 zł brutto za dwa pozostałe. Oczywiście można płacić u nas kartą 🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Sprzedaż choinek na szkółce będzie prowadzona do 23 grudnia (również w sobotę i niedzielę). I tak w dni robocze zapraszamy od 7:00 do 14:30, a w sobotę i w niedzielę w godzinach od 9:00 do 14:30.

Jak do nas dotrzeć? Nic prostszego. Jadąc od Olsztynka należy kierować się na Warszawę, a na węźle w Pawłowie skręcić na Lubawę. Następnie po przejechaniu około 5 km trzeba przed lasem skręcić w prawo. I z tego miejsca już tylko niecały kilometr dzieli nas od szkółki.

Jeśli macie za daleko na naszą szkółkę to wycięte świerki pospolite będziecie mogli kupić również w każdym naszym leśnictwie od 17 do 23 grudnia w dni robocze od 8:00 do 10:00 w cenie 26 zł brutto za drzewko do 2,5 metra wysokości.

Sprzedaż będzie prowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego.

🌲🌲🌲🌲🌲🌲Zapraszamy do nas po świąteczne drzewka, bo wiadomo, że choinka naturalna jest lepsza niż sztuczna 🌲🌲🌲🌲🌲🌲

Kasztany i żołędzie dla pacjetntów Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku

W październiku Przedszkole Miejskie z Olsztynka zorganizowało akcję zbierania żołędzi i kasztanów dla dzikiej zwierzyny przebywającej w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Napromku. Uczniowie zebrali znaczną ilość żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych. Swoje zbiory dzięki uprzejmości Pani Emilii Łojewskiej dzieci dostarczyły do siedziby naszego Nadleśnictwa, skąd zostały przewiezione do Ośrodka w Napromku.

 

Bardzo cieszy nas ogromne zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przez najmłodszych, gratulujemy Wam imponującej ilości zebranych "leśnych smakołyków”. Wszystko po to, by mimo rehabilitacji zwierzęta były jak najbliżej swojego naturalnego środowiska.

Zapasy na zimę, czyli zbieramy kasztany i żołędzie

Zapasy na zimę, czyli zbieramy kasztany i żołędzie dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku.

 

Przez cały październik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie odbyła się akcja zbierania kasztanów i żołędzi.  Celem akcji było promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie wrażliwości na los zwierząt, a także uczenie oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją, zebrali pokaźną ilość darów jesieni. Owoce przekazano dla podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie Pani Katarzynie Krysztofiak i uczniom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mielnie.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Bezpieczne Ferie 2018” z leśnikami

Bezpieczne Ferie 2018” z leśnikami

Z myślą o bezpieczeństwie młodych mieszkańców powiatu olsztyńskiego, 15 stycznia nad jeziorem Jemiołowskim k.Olsztynka odbyły się działania profilaktyczne w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2018". To cykl imprez, w których co roku bierze udział kilka tysięcy uczniów

Już wkrótce w województwie warmińsko-mazurskim ferie zimowe.  By zapobiec nieszczęśliwym wypadkom dzieci podczas zimowego odpoczynku co roku leśnicy wraz z policją i służbami ratowniczymi organizują akcje profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Olsztyńskiego.

Pokazy ratownictwa medycznego, pokazowa akcja ratownicza z udziałem poduszkowaca, spotkani aze strażakami i strażnikami leśnymi do okazja do przećwiczenia prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Mroźna i wietrzna pogoda panująca tego dnia nad Jeziorem uśwadomiła dzieciom jak niebezpieczne może okazać się wychłodzenizmu. Dlatego zasadniczym i prostym do realizacji podczas ferii zadaniem jest odpowiedni, warstwowy i nieprzemakalny strój do zabaw i wycieczek terenowych.

Atmosferę rozgrzały pokazy interaktywnego Mopbilnego Punktu Edukacji Przyrodniczej  "Las w szkatułce" przygtwone przez nasze nadleśnictwo oraz pokaz pracy psa policyjnego zaprezentowany przez kolegów policjantów.